MAZUR CARGO SERVICES specjalizuje się w wysyłce pomocy humanitarnej oraz rzeczy osobistych z Australii do następujących krajów: Austria, Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Kazachstan, Kirgizia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Mołdawia, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Ukraina, Uzbekistan, Węgry, Wielka Brytania i Włochy.

 

 • Oferujemy najlepszy serwis oraz konkurencyjne ceny za nasze usługi.
 • W cenie za nasze usługi wliczone jest ubezpieczenie* do 100.00 A$ za każdą paczkę i dostarczenie paczki do domu odbiorcy.
 • Nie mamy specjalnych wymagań co do rodzaju opakowania. Paczka powinna być zapakowana porządnie w solidnym opakowaniu.
 • Oferujemy także pomoc przy przeprowadzkach na stałe do krajów Europy Wschodniej.
 • Współpracujemy z jedną z najlepszych i największych firm przewozowych na świecie. Nasze kontenery wysyłamy regularnie co 4-6 tygodni.
 • Waga paczki: od 10 do 25kg.**

__________________________________________________________________

* Każda paczka jest ubezpieczona na wypadek zaginięcia lub uszkodzenia w czasie transportu. Nie ponosimy odpowiedzialności za uszkodzenia wynikłe z niestarannego zapakowania lub spowodowane przez towary znajdujące się w przesyłce.

** Wysyłka cięższych paczek tylko po uzgodnieniu.

__________________________________________________________________

.

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI

Firma Mazur Cargo Services odpowiada za utratę lub zniszczenie przesyłki znajdującej się w jej dyspozycji podczas wykonywania przewozu na podstawie niniejszej umowy. Z tym jednak, że jeśli zostanie wykazane, że firma Mazur Cargo Services lub jej przedstawiciele oraz wszelkie inne osoby zatrudniane przez Mazur Cargo Services w związku z usługami w dziedzinie międzynarodowych przesyłek, obejmującymi przewóz, przechowanie lub obsługiwanie ładunku, nie doprowadzili umyślnie lub wskutek niedbalstwa do utraty lub zniszczenia przesyłki Mazur Cargo Services nie ponosi odpowiedzialności. W zakresie wykonywanych usług przewozowych przez Mazur Cargo Services mają zastosowanie także odpowiednie przepisy kraju, na terenie, którego usługi te są świadczone, oraz właściwe przepisy międzynarodowe.

 

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ, REKLAMACJE

 1. Roszczenia z tytułu nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usługi wygasają wskutek przyjęcia Przesyłki bez zastrzeżeń. Przed podpisaniem potwierdzenia odbioru należy zawartość paczki sprawdzić w obecności doręczyciela. W wypadku stwierdzenia ubytku zawartości odbiorca ma prawo żądać sporządzenia protokołu szkodowego w obecności doręczyciela. Protokół szkodowy podpisuje odbiorca oraz doręczyciel przesyłki.
 2. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o świadczenie Usług składać może wyłącznie Klient, który zlecił ich wykonanie. Reklamacje złożone przez inne osoby zostaną im zwrócone z pouczeniem o osobie uprawnionej do złożenia reklamacji. Reklamacje przesyłek uszkodzonych należy składać na piśmie na Formularzu Reklamacji w terminie 90 (dziewięćdziesięciu) dni, a w razie utraty Przesyłki w terminie 120 (stu dwudziestu) dni licząc od dnia odprawienia kontenera do wysyłki morskiej.
 3. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 90 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji.
 4. Jeżeli z reklamacją występuje inna osoba niż Klient, który zlecił Usługę, powinna ona dołączyć dokument przelewu praw, albo pełnomocnictwo.
 5. Formularz Reklamacji należy wyełnić osobno na każdą reklamowaną przesyłkę i przesłać na adres biura Mazur Cargo Services w Melbourne. Mazur Cargo Services może zażądać od reklamującego dodatkowych dokumentów koniecznych do rozpatrzenia reklamacji.
 6. Jeżeli reklamację wniosła osoba nieuprawniona, albo reklamacja nie odpowiada warunkom określonym powyżej w punkcie 5, Mazur Cargo Services wezwie reklamującego do jej uzupełnienia w ciągu 1 miesiąca licząc od dnia doręczenia wezwania – do czasu wniesienia reklamacji zgodnej z powyższymi warunkami - uznaje się reklamację za nie wniesioną. Jeżeli reklamacja zostanie poprawiona lub uzupełniona w terminie, o którym mowa powyżej, 90-dniowy termin przewidziany do rozpoznania reklamacji liczy się od dnia jej uzupełnienia.
 7. Maksymalna wysokość odszkodowania za utratę przesyłki wynosi US$60.00 (za przesyłki do krajów byłego Związku Radzieckiego) i US$100.00 (za przesyłki do Polski), za wyjątkiem przesyłek na które nadawca wykupi indywidualne ubezpieczenie pokrywające zadeklarowaną wyższą wartość przesyłki. Wypłacona będzie dodatkowo suma równoważna z opłatą za przesłanie utraconej przesyłki.
 8. O wyniku załatwienia reklamacji Mazur Cargo Services zawiadamia reklamującego podając:
  a) w razie uznania roszczenia uznaną kwotę
  b) w razie całkowitego lub częściowego nie uznania roszczenia podstawę odmowy wraz z uzasadnieniem.
 9. W przypadku uszkodzenia przesyłki, odbiorca zobowiązany jest do jej pozostawienia do dyspozycji, w imieniu Mazur Cargo Services, dystrybutorowi przesyłek na terenie kraju dostarczenia do czasu zakończenia postępowania reklamacyjnego. Jeśli niemożliwe będzie potwierdzenie zawartości przesyłki i ustalenie co zaginęło lub zostało uszkodzone, maksymalne odszkodowanie wypłacone będzie w wysokości US$5.00 za kg; z tym warunkiem, że wypłacona suma nie będzie większa niż maksymalna wartość przesyłki zadeklarowana przez nadawcę i nie większa od sumy ubezpieczenia oferowanego nadawcy.
 10. Dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym przysługuje uprawnionemu po upływie terminu określonego w punkcie. 3.